ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς στο λογαριασμό Instagram https://www.instagram.com/thrakinet/  , προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα τα οποία θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ανεξαρτήτου ηλικίας.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ-ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς γίνεται: 

Α) κάνοντας like στο λογαριασμό Facebook

https://www.facebook.com/thrakinet/

B) κάνοντας follow στο λογαριασμό  Instagram

https://www.instagram.com/thrakinet/

Γ) κάνοντας Instagram comment, tag 3 λογαριασμούς και like στη φωτογραφία του διαγωνισμού, με βάση το ζητούμενο του Instagram post.

Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που ακολούθησαν τα βήματα συμμετοχής, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης.

Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο αριθμός των νικητών και η ημερομηνία ανακοίνωσής τους θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

  Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολούθησαν σωστά τα βήματα όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στη σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό Instagram της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει περισσότερη από μια φορά στην κάθε κλήρωση ακολουθώντας ορθά τα βήματα συμμετοχής που ζητούνται.

4.ΝΙΚΗΤΕΣ

Η ανακοίνωση των νικητών γίνεται μετά από κλήρωση που πραγματοποιείται στο λογαριασμό Instagram της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία μεταδίδεται ζωντανά από τον τηλεοπτικό δίαυλο του καναλιού καθώς και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα στο Instagram Inbox τους, και το όνομα τους θα ανακοινώνεται στο λογαριασμό Instagram της διοργανώτριας εταιρείας.

Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής και να λάβει μόνο ένα δώρο από τον εκάστοτε διαγωνισμό.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Οι τυχεροί μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους απο τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην οδό Βενιζέλου 30 στην Αλεξανδρούπολη.

Αν ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών, θα μπορεί να παραλάβει το δώρο με συνοδεία κηδεμόνα. 

Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή ή αν το δώρο δεν παραληφθεί επτά (7) ημέρες από την ενημέρωση του νικητή τότε το δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη για τον έγκαιρο προγραμματισμό και για τη διευθέτηση των λεπτομερειών παραλαβής των δώρων τους.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 

Μετά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής ουδεμία άλλη αξίωση ή εν γένει απαίτηση διατηρεί κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας που προβαίνει στη διοργάνωση τόσο της προωθητικής ενέργειας όσο και της κλήρωσης, αμφότεροι δε απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

 Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

 Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

Με την αποδοχή του δώρου, ο κάθε τυχερός εξουσιοδοτεί την διοργανώτρια εταιρεία να δημοσιεύει το όνομα, ηλικία, τόπο κατοικίας και φωτογραφία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται οικονομικά ή με κάποιον άλλον τρόπο, ούτε διαχειρίζεται με κανέναν τρόπο από το Instagram.