Friday, May 24, 2024

Buy now

GUT- BPL Πράσινες αστικές περιοχές – Ένα καλύτερο μέρος για να ζεις.

Η Δημοσυνεταιριστική  Έβρος Α.Ε συμμετέχει στο έργο: «Green Urban Territories- Better Place to Live (Πράσινες Αστικές Περιοχές- Ένα καλύτερο μέρος για να ζεις»  με ακρωνύμιο GUT-BPL, μαζί με τον Δήμο Σβίλεγκραντ, Δήμο Λιούμπιμετς και τον Δήμο Βόλβης τα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας  INTERREG V-A «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020»  .

 Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων(Δέλτα του Έβρου, Δάσος της Δαδιάς, Νήσος της Σαμοθράκης κ.λ.π)  της διασυνοριακής περιοχής μέσω ενός κοινού μηχανισμού για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την ενσωμάτωση διασυνοριακών «πρασίνων» πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αυτό.

Στρατηγικοί στόχοι του έργου Gut-BPL είναι :

  • Δημιουργία βιώσιμων προτύπων αστικής ανάπτυξης “πράσινων” υποδομών
  • Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και προώθηση των μέσων μεταφοράς που είναι φιλικά στο περιβάλλον
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες για τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας στην καθημερινή ζωή

Βασικός άξονας είναι να δημιουργηθεί και να εγκριθεί μια κοινή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη στην διασυνοριακή περιοχή υλοποίησης του έργου με τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό. Η κοινή στρατηγική είναι υπέρ της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφορίας των πόρων και της βιοποικιλότητας.

Όλα αυτά δρομολογήθηκαν μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου σχεδιασμού και διαχείρισης του περιβάλλοντος που ταυτόχρονα παρέχει και την μεθοδολογία για αυτό. Παράλληλα δρομολογήθηκαν παρεμβάσεις στις αστικές και ημιαστικές περιοχές με εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς (ηλεκτρικά ποδήλατα, συμβατικά ποδήλατα, εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων), τα οποία υποστηρίζονται από κατάλληλες εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Επιπλέον ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των δυνατοτήτων ανάπτυξης σε πράσινα σημεία για τις περιοχές παρέμβασης καθώς και οι τρεις πράσινες πρωτοβουλίες σύμφωνα με την στρατηγική που θα ακολουθήσουν όλοι οι  εταίροι.

Τέλος πραγματοποιούνται σεμινάρια προς νέους, ΜΚΟ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στους οποίους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μελετών με εξειδίκευση για την κάθε περιοχή(Αλεξανδρούπολη, Σουφλί και Σαμοθράκη).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.gut-bpl.eu  

Η παρούσα δημοσίευση  δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Green Urban Territories- Better Place to Live” με ακρωνύμιο GUT-BPL, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας  INTERREG V-A «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020» (Σύμβαση Χρηματοδότησης Β2.6d.12/01.07.2019). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα   Συνεργασίας  INTERREG V-A «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020»

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης είναι αποκλειστικά ευθύνη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες χώρες, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

————————

Dimosineteristiki Evros S.A. participates in the project: “Green Urban Territories – Better Place to Live” with acronym GUT-BPL along with the Municipality of Svilegrad, Municipality of Ljubimets and the Municipality of Volvi, in the framework of the Interreg V-A Cooperation Program “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

The main objective of the project is to improve and highlight the ecosystems (Evros Delta, Dadia Forest, Samothrace Island, etc.) of the cross-border area through a common mechanism for sustainable urban development and the integration of cross-border “green” initiatives related to it.

The strategic objectives of the Gut-BPL project are:

• Creation of sustainable urban development models of “green” infrastructure

• Upgrading the urban environment and promoting environmentally friendly means of transport

• Raising public awareness of the possibilities for the conservation of flora and fauna in everyday life

The main axis is to create and adopt a common strategy for sustainable development in the cross-border area of implementation of the project with local actors and the local population. The common strategy is in favour of preserving and protecting the environment, the sustainability of resources and biodiversity.

All this was initiated through the creation of a sustainable planning and management of the environment that at the same time provides the methodology for it. In tandem, interventions were launched in urban and semi-urban areas with the implementation of environmentally friendly modes of transport (electric bicycles, conventional bicycles, installation of electric car charging stations), which are supported by appropriate mobile applications.

In addition, the studies of the possibilities for development in green spots for the intervention areas were completed as well as the three green initiatives in accordance with the strategy to be followed by all partners.

Finally, seminars are held for young people, NGOs and other stakeholders in which the results of the studies with specialization for each region are presented (Alexandroupolis, Soufli and Samothrace).

For more information, please visit: www.gut-bpl.eu

This Publication has been created within the framework of the “Project  Green Urban Territories- Better Place to Live” with Acronym  GUT-BPL, financed under the Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece- Bulgaria 2014-2020” (Subsidy Contract No Β2.6d.12/01.07.2019). The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece- Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

The contents of this publication are sole responsibility of Dimosineteristiki Evros S.A and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority, and the Joint Secretariat.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
ΜΕΓΑspot_img

Latest Articles